INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV


podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s ust. § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Vážení zákazníci,

týmto dokumentom si Vás dovoľujeme informovať o Vašich právach a iných dôležitých informáciách o spracúvaní Vašich osobných údajov.
Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, preto k ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj vaše právo na informácie. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.


I. INFORMÁCIE O NÁS


1. Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: Martin Vanka - AC car
Miesto podnikania: SNP 1244, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 44 302 452
E-mail: accar@accar.sk
Tel.: 045/ 673 53 77, 0905313829
(ďalej ako „Prevádzkovateľ“)


II. ÚČEL SPRACOVANIA


1. My ako prevádzkovateľ potrebujeme pre kvalitné poskytovanie svojich služieb poznať niektoré Vaše osobné údaje a potrebujeme ich poskytovať ďalším príjemcom za účelom plnenia si zákonných povinností a zabezpečovanie služieb najvyššej kvality.
2. Spracúvame Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:
a) splnenie zmluvných povinností - uzatvorenie zmluvy, napr. zmluva o oprave alebo úprave veci, zmluva o dielo, nájomná zmluva a pod., a súvisiacich záväzkov zabezpečovacej povahy (napr. uznanie dlhu a splátkový kalendár) medzi Vami a nami
b) monitorovanie priestorov za účelom predchádzania vzniku škôd krádežami, poškodzovaním majetku prevádzkovateľa alebo majetku zákazníkov, predchádzanie vzniku škôd inými protiprávnymi konaniami, ochrana zdravia, verejného poriadku, odhaľovanie akejkoľvek kriminality, ochrana majetku, zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa - k tomu môžeme mať umiestnené bezpečnostné kamery, ktoré snímajú interiér našej prevádzky ako aj priľahlé okolie našej prevádzky
c) notifikačné účely - informovanie zákazníka o blížiacom sa uplynutí doby platnosti EK a STK, pripomenutie dohodnutého termínu návštevy servisu
d) poskytnutie informácii poisťovniam pri poistných udalostiach – tj. za účelom poskytnutia informácií poisťovniam pri likvidácii poistných udalostí a komunikáciu s poisťovňou, v ktorej má zákazník havarijné poistenie, resp. s poisťovňou povinného zmluvného poistenia vinníka škodovej udalosti / nehody, v rámci šetrenia poistnej udalosti poisťovňou.


III. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA


1. Právny základ spracúvania osobných údajov v Článku II bod 2 písm. a): Spracúvanie Vašich osobných údajov v bode 2 písm. a) je nevyhnutné na plnenie zmluvy – napr. zmluva o oprave alebo úprave veci, zmluva o dielo, nájomná zmluva a pod, a súvisiacich záväzkov zabezpečovacej povahy (a to na účel uvedený v bode 2 písm. a) tohto článku).
2. Právny základ spracúvania osobných údajov v Článku II bod 2 písm. b:) Spracúvanie Vašich osobných údajov v bode 2 písm. b) je založené na existencii tzv. oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Oprávnené záujmy sú špecifikované v článku II bod 2 písm. b).
3. Právny základ spracúvania osobných údajov v Článku II bod 2 písm. c) a d): právnym základom je Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu, ktorý uvediete v súhlase na spracúvanie osobných údajov.


IV. ĎALŠIE INFORMÁCIE1. Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov. V prípade, ak spracúvame údaje na základe Vášho súhlasu, je doba spracúvaná uvádzaná v súhlase.
2. Nebudeme uskutočňovať prenos uvedených osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
3. Poskytnutie osobných údajov zo strany zákazníka je zmluvnou požiadavkou, ak sú tieto potrebné pre plnenie zmluvných povinností. Zákazník nemá zákonom uloženú povinnosť osobné údaje poskytnúť, ale tieto údaje prevádzkovateľ potrebuje k uzavretiu a plneniu zmluvy. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami vôbec uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva. V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase, zákazník má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.
4. Príjemcom osobných údajov je prevádzkovateľ, prípadne poisťovne alebo naši externí účtovníci, ak s nimi máme uzavretú zmluvu.

 


V. INFORMÁCIE O VAŠICH PRÁVACH1. PRÁVO NA INFORMÁCIE: Máte právo dostať jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké máte práva.

2. PRÁVO NA PRÍSTUP: Máte právo na prístup k svojim údajom. Na základe Vašej žiadosti Vám vystavíme potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje Vás ako dotknutej osoby. Pokiaľ tieto údaje spracúvame, vystavíme Vám na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov.

3. Pokiaľ požiadate o informácie formou elektronických prostriedkov, budú Vám poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Žiadosť vybavíme bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Vám, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Sme povinní písomne vybaviť Vašu žiadosť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

4. PRÁVO NA OPRAVU: Máte právo na opravu osobných údajov, pokiaľ by sme o Vás evidovali nesprávne osobné údaje. Zároveň máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Opravu, prípadne doplnenie osobných údajov, vykonáme bez zbytočného odkladu po tom, čo nás o to požiadate.

5. PRÁVO NA VYMAZANIE: Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Toto právo by ste nemali v prípade, že je ich spracúvanie potrebné:
(a) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
(b) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
(c) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak požiadate o výmaz osobných údajov, tento výmaz osobných údajov vykonáme na základe Vašej žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po jej doručení, ak nie je daný zákonný dôvod na nevymazanie.

6. PRÁVO KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SÚHLAS: V prípadoch, kedy poskytujete osobné údaje na základe Vášho súhlasu, my od Vás nemôžeme súhlas vyžadovať. Nemáte žiadnu povinnosť nám súhlas na spracovanie Vašich OÚ udeliť. Ak ste nám súhlas na spracovanie osobných údajov udelili, môžete ho kedykoľvek odvolať.

7. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA: Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
(a) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
(b) spracúvanie je protizákonné a žiadate namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
(b) už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

8. Pokiaľ požiadate o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, nebudeme môcť s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez Vášho súhlasu. Budete nami informovaný, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

9. PRÁVO NA PRENOSNOSŤ: Máte právo na prenosnosť osobných údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, pričom máte právo žiadať prenesenie týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi.

10. PRÁVO NA NAMIETANIE: Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie, vrátanie profilovania. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Môžete namietať spracúvanie poskytnutých osobných údajov na základe právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

11. PRÁVO PODAŤ NÁVRH ÚRADU: Máte právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnievate, že boli porušené Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.